GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS      

 NOWOŚCIPRZYJACIELE z NEPALUPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

                                                        

    JEDNOLITY  TEKST  STATUTU

      Przedszkola Samorządowego w Tenczynku

 

Rada Pedagogiczna uchwałą nr 3/PST/2016 z dnia 02 lutego 2016r. zatwierdziła niniejszy Jednolity Tekst Statutu  po wprowadzonych zmianach.

 

ROZDZIAŁ I   -   POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1

  1. Przedszkole nosi nazwę :   Przedszkole Samorządowe w Tenczynku.

      2.   Siedziba przedszkola znajduje się w Tenczynku.

3.   Adres przedszkola:  32-067 Tenczynek, ul. Władysława Reymonta 3

      4.   Przedszkole  Samorządowe  w  Tenczynku    posiada  zamiejscowe Oddziały.

  1. Siedzibą  oddziałów jest wieś  Zalas,  a przedszkole zajmuje część budynku stanowiącą  własność  komunalną  Gminy  Krzeszowice. 

§ 2

Organem  prowadzącym  przedszkole  jest  Gmina  Krzeszowice.

§ 3

      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a/    Gminę Krzeszowice

b/    rodziców w formie opłat za żywienie i pobyt dziecka w czasie przekraczającym czas  

       realizacji  podstawy programowej wychowania  przedszkolnego

§ 4

 Nadzór  pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Małopolski Kurator Oświaty.

§ 5

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. od 8:00 do godziny 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw  ustalonych  w porozumieniu z organem prowadzącym.

ROZDZIAŁ II   -   CELE I ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 6

1.   Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,    a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2.     Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w  dalszej edukacji;

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co dobre i co złe; 

3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego   radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego   znoszenia stresów i porażek;

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;

5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich  przemyśleń   w sposób  zrozumiały  dla innych;

8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe  formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.   Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

                 1)     Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi,     

                        zgodne funkcjonowanie w zabawie i   w sytuacjach zadaniowych;

2)   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)   Wychowanie zdrowotne i kształcenie sprawności fizycznej dzieci;

6)   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7)   Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8)   Wychowanie przez sztukę- muzyka, śpiew, pląsy i taniec.

         9)   Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

       10)   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

       11)    Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych  i w unikaniu zagrożeń.

       12)   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

       13)   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją  matematyczną.

       14)   Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15)      Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 7

1.       Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1/    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

2/    zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

3   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci  z zaburzeniami rozwojowymi, 

4/   okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,

5/   spontaniczna działalność dzieci,

6/   zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

2.       Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się  w szczególności na :

a/  zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  i zdrowym środowisku,

b/  uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c/ stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d/   rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e/ kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących  w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym  i technicznym,

f/ rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej   i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g/   rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h/ zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 3.  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§  8

  1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego przez nauczyciela i zatwierdzonego przez dyrektora programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programowa wychowania przedszkolnego.

2.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest  w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola

      oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić   

     od 15 do 30 minut.

§  9

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,  a w szczególności:

1/   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu  oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2/     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem  fizycznym, jak i psychicznym,

3/       stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4/   współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi  zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 

      2.     Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

               a/     jednego nauczyciela w przypadku  5 godzinnego czasu pracy oddziału,

               b/    dwóch nauczycieli w przypadku powyżej  5-godzinnego czasu pracy.

3.      Nauczyciel odpowiada bezpośrednio za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4.      Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej  z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa wspomaga  woźna oddziałowa.

§  10

  1. Przedszkole zapewnia organizację spacerów i wycieczek zgodnie  z odrębnymi    przepisami oraz wewnętrznym Regulaminem Organizacji  Spacerów  i Wycieczek.
  1. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą    i odpłatnością rodziców.

§  11

1.   W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu  indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków wynikających  z wielorakich przyczyn wrodzonych, nabytych i środowiskowych.

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana w przedszkolu   także  rodzicom   wychowanków i nauczycielom w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

4.  Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

     1/  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

     2/  rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

     1/  rodziców wychowanka;

     2/  nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem;

     3/  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

     4/  pomocy nauczyciela.

6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:

     1/  dzieciom w formie zajęć specjalistycznych:

            -   korekcyjno-kompensacyjnych,   

            -   logopedycznych,     

            -    innych zajęć o charakterze terapeutycznych;

  2/  rodzicom i nauczycielom w formie:

            -  porad,    

            -  konsultacji,     

            -  warsztatów,     

            -  szkoleń.

7.  W przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są    przez nauczycieli i specjalistów obserwacje pedagogiczne zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

8. Dyrektor przedszkola w formie zarządzenia powołuje Zespół składający się  z nauczycieli  i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ III    -    ORGANY  PRZEDSZKOLA

§  12

                   1.     Organami przedszkola są:

                1 Dyrektor Przedszkola,

       2/   Rada Pedagogiczna,

                3/   Rada Rodziców.                          

§  13

1.   Dyrektora przedszkola powołuje Organ Prowadzący.

2.  Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników obsługi i administracji.

3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,  a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa   w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

§  14

1.      Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)        kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,

3)        przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

4)        gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,

6)        wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7)        planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

8)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)        współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole,

10)     kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

11)    branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli,

12)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

14)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.,

15)    koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

16)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem,

17)    prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

18)    występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone,

19)    dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego,

20)    ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

21)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

22)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

23)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie    i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej,  opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych  z posiadaną dokumentacją.

§  15

1.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje o sprawach:

1/  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom przedszkola,

3/  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2.     Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.

3.     Realizuje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

4.   Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.

§  16

1. Zgodą Organu Prowadzącego Dyrektor może powołać wicedyrektora.

  2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi i podejmuje wszystkie decyzje dotyczące  przedszkola wyłącznie w porozumieniu z Dyrektorem ustalając zakres realizowanych zadań.

§  17

1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu.

3.    Dyrektor przedszkola jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej i równocześnie jej członkiem.

4.  Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

5.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie rocznych planów pracy,

2)        przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

4)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających
do przedszkola,

5)        ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

6)        uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

6.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)        opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

3)        opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,

4)        przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,

5)        opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych
w przedszkolu,

6)        wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

7)        wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

8)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

9)        opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola,

10)    opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców.

7.      Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)        występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu,

2)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

3)        występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu,

4)        wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,

5)        wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,

6)        rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

§  18

1.     Rada Rodziców  jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.     W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.

3.   Członkowie Rady Rodziców poszczególnych grup przedszkolnych wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po dwóch przedstawicieli rodziców  z każdej grup.

4.   Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 

      5.    Zadaniem Rady Rodziców jest:

1/   Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę  i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym  i dydaktycznym.

2/     Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki zaspokajania potrzeb dzieci.

3/   Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji  o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady Rodziców.

§ 19

1.      Rada Rodziców obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3.     W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

4.     Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5.     Rada Rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

6.   Na wniosek dyrektora Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu  w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

7.   W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

8.   Rada Rodziców może wyjść z wnioskiem do dyrektora o utworzenie Rady Przedszkola.

9.   Szczegółowe zasady pracy i kompetencje Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

§  20

1.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.

2.       Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3.      W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się,  w zależności od podmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV  -  ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§  21

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6 lat.

        2.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

       3.   Dziecko 4 i 5 letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej.

       4.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział  obejmujący  dzieci   w  zbliżonym  wieku, z  uwzględnieniem  ich  potrzeb,  zainteresowań i  uzdolnień.

4.      Liczba  dzieci  w  oddziale  nie  może  przekraczać  25.

§  22

       1.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej  do 30 kwietnia każdego roku.

       2.    Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany  przez Radę Pedagogiczną zatwierdza  Burmistrz

              Gminy Krzeszowice.

             3.   W  arkuszu  organizacji  przedszkola  określa  się  w  szczególności :

               1/   Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach

               2/  czas  pracy  poszczególnych  oddziałów,

             3/ liczbę  pracowników  przedszkola, w  tym  pracowników  zajmujących     stanowiska  kierownicze,

             4/   ogólną   liczbę   godzin   pracy  finansowanych  ze  środków  przydzielonych   przez  organ   prowadzący  przedszkole

             5/    kwalifikacje nauczycieli

             6/    stopnie awansu zawodowego nauczycieli,

             7/   liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,  w podziale na   stopnie awansu zawodowego,

             8/  wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§  23

  1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
  1. Zestaw jest zatwierdzony przez dyrektora przedszkola i może być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

4. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności rytmiki, tańca towarzyskiego, gimnastyki korekcyjnej, nauki języka obcego i nauki religii powinien być  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosić:

 

        1/    z dziećmi w wieku 3-4 lat  -  15 do 20 minut

        2/    z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

5. Na życzenie rodziców dzieci 6 letnich prowadzone są w przedszkolu zajęcia z religii  wg odrębnych przepisów.

6.      6.Przedszkole zapewnia zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci .

7.      7. Zmiana ta jest możliwa dzięki nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i dodaniu nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

8.      8. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, bierze się pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzeszowice.

9.      9. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 1084 ) a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

10.  10. Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której   w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2020 r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania  w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym.

11.  11. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.

12.  12. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez radę gminy (maksymalnie 1 zł za godzinę) w czasie  pobytu dziecka w przedszkolu.

§  24

 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§  25

1.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa w publicznych placówkach.

2.       Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

1/   zasadę ochrony zdrowia i higieny,

2/   czas przyprowadzania i odbierania dzieci,

3/   godziny posiłków,

4/   czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

5/   zasady pracy  w oddziałach.

3.     Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel,  któremu  powierzono  opiekę  nad  danym  oddziałem,  ustala  dla  tego  oddziału  szczegółowy  rozkład  dnia,  z  uwzględnieniem  potrzeb  i  zainteresowań  dzieci.

      4.   Czas  przewidziany  na  realizację  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  nie  jest  krótszy  niż  5  godzin  dziennie.

5.      W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania  i kształcenia  dzieci  w   wieku    przedszkolnym   zaleca  się   następujące   proporcje   zagospodarowania   czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1)     co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)     co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają   w  ogrodzie  przedszkolnym,  na boisku,  w parku itp.  (  organizowane  są  tam  gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)     najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 

4)    pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej  puli czasu mieszczą się jednak czynności  opiekuńcze, samoobsługowe,  organizacyjne  i inne).

§  26

1.  Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2.  Organ  prowadzący przedszkole czyli Gmina Krzeszowice określa  terminy  przerw  w  pracy  przedszkola  na  wniosek  dyrektora  przedszkola i  rady rodziców.

3.   Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

4.    Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od  potrzeb środowiska.

5.   Dziecko przebywa w przedszkolu w czasie godzin pracy placówki.

6.  Dyrektor może skreślić dziecko z listy w przypadku powtarzających się sytuacji nieodebrania dziecka w wyznaczonym czasie tj. do godziny do której jest czynne przedszkole. 

7.   Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§  27

1.     Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione  przez rodziców.

2.     Rodzice powinni złożyć upoważnienie na piśmie u nauczyciela.

3.     Dziecko powinno być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. 

4.     Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę.

5.     Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i odbierane w godzinach ustalonych w umowie podpisanej przez rodziców  w oparciu o uzgodnienia z dyrektorem.

6.   Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej, osobiście lub telefonicznie. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola ( w tym odbierania i  przyprowadzania dzieci)  zawiera Regulamin Przedszkola.

8.  Rodzice, którzy odbiorą dziecko spod opieki nauczyciela, w tym momencie przejmują za nie pełną odpowiedzialność, przebywając z nim nadal na terenie przedszkola lub ogrodu.

 

ROZDZIAŁ V    -    ZASADY ODPŁATNOŚCI

§  28

1.     Przedszkole realizuje programy wychowania  przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej  - 5 godzin dziennie.

 2.  Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1  określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

3.  Świadczenia przedszkoli przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2, są odpłatne i obejmują w szczególności:

          1/   Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

                a) fachowej opieki pedagogicznej,

                b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

                c) rozwijania i wspierania zdolności twórczych,

                d) wspierania indywidualnych zainteresowań.

          2/   Organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych.

          3/   Prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających.

         4/   Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:

a)      zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela   

b)      gimnastyki  korekcyjnej i innych specjalistów,

               b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,

               c) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców

               d) wypoczynku i snu.

         5/  Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji  świadczeń, o których mowa w ust. 1/ – 4/.

4.  Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala Rada Miejska w Krzeszowicach.

5.  Opłata, o której mowa w pkt.4  nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie  rodziców (prawnych opiekunów).

6.   Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest  w oparciu o deklarowaną przez rodziców (opiekunów  prawnych) liczbę godzin pobytu  dziecka  w przedszkolu ponad czas określony w § 2.

7.  Zakres świadczeń oraz odpłatność reguluje umowa cywilnoprawna zawierana  pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, która w szczególności określi:

                            -    okres, na jaki jest zawierana,

                            -    dzienny wymiar pobytu dziecka w przedszkolu,

                            -     zasady odpłatności.

8.  Opłaty wnosi się miesięcznie z dołu, w terminie ustalonym przez dyrektora tj, do 10-go dnia następnego miesiąca, nie później jednak niż do  15 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem  miesiąca czerwca, gdzie opłaty wnosi się z góry, nie później niż do dnia 10-go danego miesiąca.W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy,  za ostatni dzień terminu płatności uważa się  najbliższy dzień powszedni. 

9.      Odpłatność zbierana jest od rodziców gotówką przez pracownika pełniącego obowiązki  kasjera upoważnionego przez dyrektora przedszkola.

§ 29

W przypadku zapisania dziecka do przedszkola na niepełny miesiąc dyżuru w okresie wakacji, opłata, o której mowa w § 33  liczona jest   czas pobytu dziecka poza podstawę programowe..

§  30

1.  W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

2.   Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

3.   Koszty  wyżywienia  dziecka  w  przedszkolu  ponoszą  w  całości  rodzice.

 4.  Odpłatność  za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.

6.  Uiszczana  opłata  za  żywienie  podlega  zwrotowi  za dni  zgłoszonej   nieobecności  dziecka  w  przedszkolu.

§ 31

1.  W szczególnie uzasadnionych trudnych sytuacjach materialnych i losowych rodzice (prawni  opiekunowie ) mogą ubiegać się o obniżenie   lub zwolnienie z opłaty, o której mowa  w   § 28.

2.     Decyzję o zwolnieniu lub obniżeniu opłaty podejmuje dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI    -    NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§  32

1.  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2.   W miarę możliwości, przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor uwzględnia propozycje rodziców.

3.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym.

4.      Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

5.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą   zgodnie  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

§  33

1.      Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo powierzonym dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu oraz w czasie jego różnych form działalności realizowanych także na zewnątrz ( spacery, wycieczki, wyjazdy …).

2.      Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek określa Regulamin Spacerów  i Wycieczek obowiązujący w przedszkolu.

3.      Personel pomocniczy jest zobowiązany stale wspierać nauczycielki  w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa.

4.      Przedszkole wymaga od rodziców/opiekunów właściwego wyposażenia dzieci pod kątem ich bezpieczeństwa i zdrowia ( w tym: właściwe obuwie, nakrycie głowy …).

5.      Nauczyciele systematycznie i na bieżąco dokonują w salach zajęć kontroli sprzętu  i zabawek pod kątem bezpieczeństwa.

6.      W ogrodach przedszkolnych w Tenczynku i w Zalasiu systematycznie i na bieżąco przeprowadza się kontrole sprzętu ogrodowego.

7.      Wszystkie kontrole w zakresie bezpieczeństwa odbywają się pod nadzorem Społecznego Inspektora Pracy.

8.      Społeczny Inspektor Pracy sporządza notatkę z przeprowadzonych kontroli  w zeszycie kontroli.

9.      Uszkodzenia i usterki zgłaszane są bezzwłocznie dyrektorowi przedszkola, którego obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie.

10.  Wszystkie organy przedszkola mają obowiązek współpracować w zakresie zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa powierzonych wychowanków.  

§  34

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1.  Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu  o wewnątrzprzedszkolny  Zestaw  Programów Wychowania Przedszkolnego  oraz odpowiedzialność  za jej jakość; m.in. nauczyciel :

   1/  wspiera rozwój  psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania, 

   2/  stosuje aktywizujące, twórcze i nowoczesne metody nauczania  i wychowania,

   3/ dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju;  społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

   4/  wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej  i przyrodniczej,

   5/ stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby  każdego dziecka.

2. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze w domu i w przedszkolu:

    1/   systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowanie u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.

      2/   informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;

    3/    zachęcanie rodziców do współdecydowania o sprawach przedszkola,  np. wspólnie organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

3.   Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych dzieci w tym: 

     1/    dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności,  

     2/   prowadzenie i dokumentowanie pracy wyrównawczo-kompensacyjnej  w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności,

    3/   przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej diagnozy rozwoju dziecka  i analizy gotowości szkolnej,

    4/    przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5  i 6 letnich .

4.   Pozostałe zadania nauczycieli reguluje Ustawa o Systemie Oświaty i Karta Nauczyciela wraz  z Rozporządzeniami MEN.

§  35

1.            Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

  2.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego zarządzeniem dyrektora.

4.            Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

5.            Procedurę opracowania programu z § 3  określają szczegółowe przepisy.

§  36

1.   Przedszkole dba o zdrowie swoich wychowanków i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób wśród dzieci. 

2.  Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego.

3. Po nieobecności spowodowanej dłuższą chorobą dziecka rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka umożliwiającym mu uczęszczanie do placówki.

4.  Brak zaświadczenia skutkuje możliwością nie przyjęcia dziecka w danym dniu do grupy.

5.  W przedszkolu nie dokonuje się żadnych zabiegów lekarskich i nie podaje się  dzieciom żadnych farmaceutyków.

6.  Nauczyciel na podstawie obserwacji ma prawo do oceny stanu zdrowia dziecka, ( dotyczy nieżytu dróg oddechowych), które przyjmuje w danym dniu do swojej grupy.

7.  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel zobowiązany jest przez Kuratora Oświaty w Krakowie, w trosce o zdrowie innych dzieci do odmowy przyjęcia chorego dziecka. 

8.  Jeśli niepokojące objawy wystąpią u dziecka w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym stanie rzeczy rodziców  ( prawnych opiekunów ) oraz dyrektora przedszkola. 

9.  Obowiązkiem rodziców w zaistniałej sytuacji jest bezzwłoczne odebranie dziecka  z placówki.

10. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel nawet bez ich zgody zobowiązany jest powiadomić opiekę medyczną. 

11. Obowiązkiem rodziców jest zostawienie w przedszkolu telefonu kontaktowego, który pozwoli skontaktować się z nimi w każdej chwili, w ciągu całego pobytu dziecka w placówce.

§  37

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, a w szczególności organizują: 

1/   zebrania ogólne rodziców, 

2/   zebrania w poszczególnych oddziałach,

3/  konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematycznie  w miarę potrzeb,

4/   zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku,

           5/    uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych  

                  członków rodziny.

6/  „kącik dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych

     zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach,

7/   spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi.

§  38

      Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do  nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców.

§  39

Rodzice mają  prawo do:

      1/   zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

      2/   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

      3/   uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy   w rozpoznawaniu  przyczyn trudności wychowawczych i rozwojowych,

      4/   wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy przedszkola,

      5/   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców.

§  40

1.      W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych dziecka należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)      przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,

4)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6)      systematyczne kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

7)      udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,

8)      punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,

9)      nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,

10)  wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

2.      Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

2)        zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

4.      Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5.      Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

6.      Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka  w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.

§  41

1.    Dyrektor  przedszkola  zatrudnia  pracowników  administracji  i  obsługi zgodnie z liczbą  stanowisk  określoną  w  projekcie  organizacyjnym  przedszkola.

2.  Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia  w ładzie i czystości.

3. Pracownicy administracji i obsługi wraz z nauczycielkami współuczestniczą  w procesie wychowawczo-opiekuńczym  m.in. poprzez:

     1/   troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci  w przedszkolu,

     2/  współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania godności osobistej,

     3/ usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

4.  Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

      1/    dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

      2/    przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych,

      3/    odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

      4/    przestrzeganie dyscypliny pracy,

      5/    dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

§  42

1.      Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, 

       wynikających z organizacji pracy w placówce.

3.      Szczegółowy  zakres  czynności  pracowników  administracji  i  obsługi  określa  dyrektor  przedszkola.

4.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VII   -   WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§  43

1.            Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.     Dziecko ma prawo do:

1)      szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,

2)      poszanowania jego godności i wartości,

3)      swobody myśli, sumienia i wyznania,

4)      prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,

5)      podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,

6)      uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

7)      przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

8)      zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,

9)      popełniać błędy i zmieniać zdanie,

10)  odnosić sukcesy,

11)  do swojej prywatności, samotności i niezależności,

12)  do nienaruszalności cielesnej,

13)  do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje

14)  zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione,

15)  do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,

16) znać swoje prawa i korzystać z nich,

17) spokoju i samotności, gdy tego chce,

18)  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

19)  wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

20)  wspólnoty i solidarności w grupie,

21)  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

22)  pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

23)  doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

3. Dziecko ma obowiązek :

1)      postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

2)      stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

3) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,

4)przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,

5)      respektować polecenia nauczyciela,

6)      utrzymywać porządek wokół siebie,

7)      sprzątać zabawki po skończonej zabawie,

8)      nie przeszkadzać innym w zabawie,

9)      dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

10)  wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,

11)  nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,

12)  szanować godność i wolność drugiego człowieka,

13)  informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych.

§ 44

1.      Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.

3.      W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia dyrektorowi przedszkola.

§  45

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny.

2.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz wszystkich zajęć organizowanych poza nią:

      1/    zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka

      2/    uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

      3/    stwarza atmosferę akceptacji,

      4/ zapewnia organizację spacerów i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

  

ROZDZIAŁ VIII  

-   SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§  46

1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli odbywa się raz w roku.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.

3 .  Liczba oddziałów oraz liczba miejsc w oddziałach, określone na dany rok szkolny  w arkuszu organizacji pracy przedszkola są liczbą maksymalną.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zamieszkałe na terenie miejscowości Tenczynek, Zalas, Rudno, Nawojowa Góra, Sanka i Frywałd,  z zastrzeżeniem punktu 5 i 6.

5.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat.

7. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 5, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

8.  Dzieci w wieku 4–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,  które ukończyło 2,5 roku.

10 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

11.  Dzieci spoza obwodu przedszkola  obejmującego miejscowości wymienione w pkt 4 i zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice przyjmowane są do przedszkola po  zaspokojeniu potrzeb dzieci zamieszkałych w obwodzie.

12. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice mogą ubiegać się o przyjęcie do  przedszkola w miarę wolnych miejsc,

13. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny obowiązani są złożyć, w określonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, o którym mowa w rozdziale I pkt 2, ppkt 1

14. Komisja dokonuje rekrutacji do przedszkola zgodnie kryteriami  podstawowymi i dodatkowymi.

15. Kryteria podstawowe:

1)  wielodzietność rodziny  kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

16. Kryteria dodatkowe i wartość punktową określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.

17. Po spełnieniu kryteriów podstawowych i dodatkowych w dalszej kolejności do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci zamieszkujące poza podlegającym  obwodem, z terenu Gminy Krzeszowice.

18. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu Gminy Krzeszowice w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, placówka może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, przeprowadzając rekrutację uzupełniającą, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

19. Komisja kwalifikacyjna może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali  z terminowymi opłatami za przedszkole oraz dezorganizowali pracę placówki poprzez częste, nieuzasadnione nieobecności dziecka w przedszkolu, a także przyprowadzali i odbierali dzieci z przedszkola niezgodnie  z dziennym rozkładem dnia.

§  47

1.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

     1) dwóch członków Rady Pedagogicznej wybranych na posiedzeniu Rady,

     2) dwóch przedstawicieli Rodziców wybranych przez Radę Rodziców.

2.  Dodatkowo w Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć Przedstawiciel Burmistrza Gminy.

§ 48

1.   Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.

2.   Informację o rekrutacji umieszcza się na tablicy informacyjnej w przedszkolu, na tablicach   ogłoszeń w miejscowościach należących do obwodu przedszkola, na stronie internetowej przedszkola oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.  Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

    1)   wniosek o przyjęcie do przedszkola – dziecka po raz pierwszy zapisywanego ,

    2)   deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej -  dziecka wcześniej uczęszczającego,

    3)   oświadczenia rodzica o spełnianiu kryteriów , o których mowa w §  45  pkt.16 i  pkt. 18

4.  Dokumenty , o których mowa w pkt. 3 składa się do Dyrektora Przedszkola.

5.  Komisja  ma  prawo  o uzupełnienie wniosku o dane, które mogą mieć wpływ na wynik  rekrutacji.

6.  Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji podstawowej i uzupełniającej określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w Zarządzeniu.

7. Po zakończeniu  rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola.

8. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku.

§  49

1.      Dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną może wypowiedzieć umowę z 2 tygodniowym   

      okresem wypowiedzenia w przypadku:

   a/  nieusprawiedliwionej  nieobecności  dziecka  trwającej  dłużej  niż  30  dni,

            b/   zalegania  z  odpłatnością  za  pobyt  dziecka  w  przedszkolu przez okres 1 miesiąca,

            c/   przewlekłego  i  nie leczonego  stanu  chorobowego  dziecka  zagrażającego zdrowiu  innych  wychowanków   uczęszczających   do  przedszkola

            d/   nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

             e/ innych okoliczności, które mogą mieć negatywy wpływ na dziecko, inne dzieci, pracowników przedszkola oraz zaburzać codzienną pracę placówki.

2.  W przypadku dzieci 6 letnich odbywających obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne wypowiada się tylko warunki umowy w części dotyczącej liczby godzin przenosząc dziecko do grupy 5 godzinnej realizującej podstawę programową .

§  50

1.  Przy Przedszkolu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń” założone przez rodziców i nauczycieli.

2.   Stowarzyszenie m.in. wspiera działania przedszkola pozyskując dodatkowe środki na ten cel.

3.  Szczegóły działalności Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola  w Tenczynku „Tęcza Marzeń”.

 

ROZDZIAŁ IX   -   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  51

          Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

                a/     dzieci uczęszczające do przedszkola,

                b/     nauczycieli,

                c/     rodziców,

                d/     pracowników administracji i obsługi.     

§  52

          Zmiany w niniejszym statucie są dokonywane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§  53

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu, radę pedagogiczną   i radę rodziców, nie mogą być sprzeczne  z postanowieniami niniejszego statutu przedszkola.

§  54

                     Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku

32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3

tel. 12 282 17 17   NIP  676-11-13-933

§  55

      1. Księgowość  oraz  obsługa  gospodarcza  i finansowa  prowadzone  są  bezpośrednio w  przedszkolu.

       2. Szczegółowe zasady  gospodarki  finansowej i materiałowej  przedszkola  regulują  odrębne  przepisy.

§  56

         Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  57

          Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola - Marzena Kubin

          

 

 

          Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3 ; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl