GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku

§ 1

1.      Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe w Tenczynku wraz z filią Zalasiu, przy współpracy Rady Rodziców.

2.      Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.

3.      Działalność ta obejmuje następujące formy:

1/ spacery i wycieczki edukacyjno – inicjowane i realizowane przez nauczycieli         w celu   uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,      w ramach danych zajęć edukacyjnych,

2/ wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

3/   wycieczki zagraniczne –  zasady ich organizacji określają odrębne przepisy,

4/   wycieczki  kilku lub kilkunastu  dniowe   tzw. "zielone przedszkola”

§ 2

1.            Organizacja i program spaceru oraz wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

2.            Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności dzieci wymaganych podczas wycieczki.

3.            Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.

4.            W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci   w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

5.            Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w spacerach, wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych spacerów, wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających  z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 3

 1.      

1.       Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym   i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie:  celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania dzieci podczas wycieczki.

   2.  Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników  oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

3.       Wzór karty wycieczki stanowi   załącznik  nr 1  do niniejszego regulaminu

§ 4

1.              Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki  i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

2.              Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich ma charakter ciągły.

3.              Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest przedszkole  gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub opiekunów.

4.              Udział dzieci w wycieczce ( z wyjątkiem edukacyjnych odbywających się w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych )wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

5.              Opiekun spaceru lub wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6.              Zabrania się prowadzenia spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

7.              W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

8.              Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od  następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.       Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

10.    Przed każdym, dłuższym wyjazdem autokarowym należy wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.

 

§ 5

1.      Dokumentacja wycieczki  zawiera:

 1/     kartę  wycieczki,, której wzór stanowi załącznik nr 1

 2/     listę uczestników  -   załącznik nr 2

 3/     pisemną zgodę rodziców z potwierdzeniem wpłaty – załącznik nr 3

  4/     regulamin zachowania się dzieci podczas wycieczki,

  5/     kserokopię ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

2. W przypadku wyjazdu na tzw. "Zielone przedszkole" dodatkowo obok dokumentów zawartych w pkt. 1  karty kwalifikacyjne dzieci uczestniczących    w wyjeździe.

3. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 5 powinna być złożona  najpóźniej w terminie 1 dzień przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia  dyrektorowi przedszkola.

4.   Kartę wycieczki na tzw. "Zielone przedszkole" zatwierdza się w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach pozostawiając jedną kopię.

5.   W przypadku wyjazdu na tzw. "Zielone przedszkole" kopie wszystkich dokumentów składa się Kuratorowi Oświaty w Krakowie.

§ 6

 1.        Plan finansowy wycieczki musi określić ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła dochodu, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.        Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków , o których mowa w ust. 1.

3.        Rozliczenia wycieczki dokonuje organizator określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

4.        Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy  wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do tego celu podmioty gospodarcze.

§ 7

1.      Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.

2.      Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

1/   czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki ,

2/ wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych   przedszkola,

3/ gromadzenie dokumentacji wycieczki ( karta wycieczki, listy uczestników, oświadczenia rodziców i opiekunów),

4/   dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia,

5/   organizuje transport i wyżywienie.

6/  w przypadku organizowania wycieczki kilkudniowej np. tzw. "Zielonego przedszkola" lub zagranicznej zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o jej planowaniu. 

§ 8

 

1.      Kierownikiem przedszkolnej wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w naszej placówce.

2.      Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

 

1/    opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu  oraz wypełnienie karty wycieczki,

2/      opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

3/   zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki  oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

            4/  zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie  warunków do ich przestrzegania,

 5/   określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

 6/     nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 7/     organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,

 8/     podział zadań wśród uczestników,

 9/     przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki

           10/     dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

           11/     podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.

§ 9

 

1.         Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki powinni być nauczyciele dodatkowo, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, rodzice uczniów biorących udział   w spacerze lub wycieczce.

2.         Po wyjściu (wyjeździe) z dziećmi do 10 roku życia poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości na spacery i wycieczki edukacyjne lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy do  15 dzieci.

3.         Przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola, (także na tzw. "zielone przedszkole"), dla dzieci do 10 roku życia powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 10 dzieci. 

4.         O zwiększeniu liczby  opiekunów  ponad przyjęte normy decydują rodzice dzieci.

5.         W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczyciel.

6.         Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki  należy:

                  1/    sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

2/  współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

3/  nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4/   nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

5/   wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

§ 10

1.      Uczestnikami wycieczki są dzieci  w wieku do 10 lat.

2.      Do podstawowych   zadań uczestników wycieczki   należą:

1/   bezwzględne przestrzeganie zawartych wcześniej umów z opiekunami wycieczki,

2/ przestrzeganie  zgodnego z obowiązującymi normami zasad zachowania się  w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody  ( np. las),

3/   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dyscypliny,

4/   pomaganie przez dzieci starsze dzieciom młodszym,

5/   sygnalizowanie opiekunowi swoich potrzeb fizjologicznych,

6/  pamiętanie o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki,

7/   życzliwe i ufne odnoszenie się do opiekunów.

3.      Uczestnikowi wycieczki nie wolno:

1/    zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

2/    niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

3/   oddalać się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki.

§ 11

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Przedszkola oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i  warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

2.      Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

4.      Załącznikami do regulaminu są:

1/      załącznik nr 1 KARTA  WYCIECZKI 

2/     załącznik nr 2 lista uczestników

3/      załącznik nr 3 pisemna zgoda rodziców z potwierdzeniem wpłaty

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 5/PS/2008   na posiedzeniu  w dniu  4 marca 2008r.

                                                                                                                           dyrektor przedszkola - mgr Marzena Kubin

    

     

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Szkolna 2; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl