GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/23.

DO POBRANIA DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA

 

     Zarządzenie      Terminy Rekrutacji           Kryteria dodatkowe

 

               

        Wniosek str. 1      Wniosek str. 2    Oświadczenie Woli

                                                                                                                 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku

 

Rozdział I.  Zasady ogólne rekrutacji

§ 1.

Zasady przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola w Tenczynku określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała nr XXIV/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( D.U.W.M. 2017.1431).

§ 2.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Rozdział II.  Zasady postępowania rekrutacyjnego

 § 3.

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

§ 4

1. Terminy rekrutacji na każdy rok szkolny określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie zarządzenia.

§ 5

1. Dokumentami składanymi przez rodziców do przedszkola są:

     1)   wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

     2)  w przypadku kryteriów podstawowych o których mowa w § 7 pkt 2 oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów,

    3)  w przypadku kryteriów dodatkowych , o których mowa w § 7 pkt 3 zgodnie z Uchwałą  nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017r.:

        -  zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie potwierdzające odbywanie  

            studiów dziennych stacjonarnych,

         -  oświadczenie rodzica dziecka zawierające klauzulę, o której mowa w art. 150 ust.6 Ustawy

            Prawo Oświatowe

         -  postanowienie sądu o ustanowieniu dla rodziny kuratora,

         -  zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, potwierdzające objęcie  

            rodziny dziecka wsparciem asystenta rodziny.

2. Komisja  ma  prawo  prosić o uzupełnienie wniosku o dane, które mogą mieć wpływ na wynik  

    rekrutacji.

§ 6

3. Wniosek dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkoletenczynek.com  .

§ 7

1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym  w Tenczynku lub scan dokumentów wysłać na maila przedszkola przedszkoletenczynek@op.pl 

2. Wniosek może być złożony maksymalnie do trzech przedszkoli.

§ 8

1.Komisja dokonuje rekrutacji do przedszkola zgodnie kryteriami  podstawowymi i dodatkowymi.

2. Kryteria podstawowe:

1)  wielodzietność rodziny  kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3.  Kryteria dodatkowe i wartość punktową określa Uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej   w Krzeszowicach z dnia  

 23 lutego 2017r.  w sprawie  określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

4.  Terminy rekrutacji określa  Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.

§ 9

1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice przyjmowane są według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

2. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Krzeszowice możliwe jest jedynie po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców tejże gminy.

§ 10

1. W rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku.

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola  przyjęte są na nowy rok szkolny po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.

Rozdział III. Skład Komisji Rekrutacyjnej

§ 11

1.  Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor w formie zarządzenia.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 członków Rady Pedagogicznej wybranych na posiedzeniu Rady.

2. Dodatkowo w Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć Przedstawiciel Organu Prowadzącego.

 

Rozdział IV. Zasady ogłaszania rekrutacji i jej wyników

§ 12

1. Rekrutację ogłasza Dyrektor Przedszkola.

2. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na tablicy w przedszkolu, na stronie internetowej www.przedszkoletenczynek.com , w gazetach lokalnych , w mediach społecznościowych Facebook oraz w formie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Krzeszowice.

§ 13

1. Wyniki rekrutacji ogłaszane są na tablicy informacyjnej w przedszkolu w terminach ustalonych  w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Krzeszowice.

2. W trakcie pandemii o wynikach rekrutacji rodzice zostają poinformowani indywidualnie telefonicznie lub mailowo.

 
Rozdział V.  Przepisy końcowe

§ 14

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej.

2. Od rozstrzygnięcia komisji rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 15

3. Po zakończeniu rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§ 16

4. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie ustala Komisja Rekrutacyjna.

Tenczynek, dnia 28 stycznia 2022r.

Marzena Kubin - dyrektor przedszkola

 

Podstawa prawna:

-       ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

-       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

                                 

                                                                                            

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku 32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl