GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

Dyrektor Przedszkola ogłasza ZAPISY na nowy rok przedszkolny 2020/2021.

do Przedszkola w  Tenczynku i w Zalasiu.

Pobrane w w/w placówkach Wnioski należy składać

w terminie od 2 marca 2020r. do 16 marca 2020r.

Szczegółowe terminy i informacje dotyczące rekrutacji zawierają:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice  i Uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach

oraz niniejszy Regulamin Rekrutacji.

               Wniosek s.1 s.2

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku i Przedszkola w Zalasiu

 

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o:

·         Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. Nr 2156, z późn. zm.), art 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r, Prawo Oświatowe   ( Dz,U, z 2017r. poz.59).

w  art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59) ,

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz z 2015 r. poz.1942),

·         Uchwałę Rady Miejskiej w Krzeszowicach  w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola.

2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

    1)    Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

    2)    Powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

    3)    Prace komisji rekrutacyjnej:

  a)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do rekrutacji,

  b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych do przedszkola,

 c)   sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola ( na wniosek   rodziców, prawnych opiekunów, rodziców

       zastępczych),

  d)   sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

   3). Rozpatrywanie przez dyrektora przedszkola odwołań od wniosków komisji rekrutacyjnej,

   4). Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej..                                    

Rozdział II.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli odbywa się raz w roku.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie Zarządzenia.

3 .  Liczba oddziałów oraz liczba miejsc w oddziałach, określone na dany rok szkolny  w arkuszu organizacji pracy przedszkola są liczbą maksymalną.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat zamieszkałe na terenie miejscowości Tenczynek, Zalas, Rudno, Nawojowa Góra, i Frywałd, z zastrzeżeniem punktu 5 i 6.

5.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

6.   Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat.

7. W przypadku dziecka, o którym mowa w pkt 5, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

8. Dzieci w wieku 3,4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,  które ukończyło 2,5 roku.

10.  Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

11.  Dzieci spoza obwodu przedszkola  obejmującego miejscowości wymienione w pkt 4 i zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice przyjmowane są do przedszkola po  zaspokojeniu potrzeb dzieci zamieszkałych w obwodzie.

12. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w miarę wolnych miejsc,

13. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny obowiązani są złożyć, w określonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, o którym mowa w rozdziale I pkt 2, ppkt 1

14. Komisja dokonuje rekrutacji do przedszkola zgodnie kryteriami  podstawowymi i dodatkowymi.

15. Kryteria podstawowe:

1)  wielodzietność rodziny  kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

16. Kryteria dodatkowe i wartość punktową określa Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach.

17.Po spełnieniu kryteriów podstawowych i dodatkowych w dalszej kolejności do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci zamieszkujące poza podlegającym  obwodem, z terenu Gminy Krzeszowice.

18. Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu Gminy Krzeszowice w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, placówka może przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, przeprowadzając rekrutację uzupełniającą, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.

19. Komisja kwalifikacyjna może  nie zakwalifikować dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminowymi opłatami za przedszkole oraz w jakikolwiek sposób dezorganizowali pracę placówki poprzez częste, nieuzasadnione nieobecności dziecka w przedszkolu, czy przyprowadzanie lub odbieranie niezgodnie z ustalonymi godzinami pracy.

 

Rozdział III.

Skład Komisji Rekrutacyjnej

1.  W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tego przedszkola.

2.  Dodatkowo w Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć Przedstawiciel Organu Prowadzącego - czyli Gminy Krzeszowice.

 

Rozdział IV.

Zasady ogłaszania rekrutacji

1. Na każdy rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa Zarządzeniem Burmistrz Gminy Krzeszowice.

2.  Informację o rekrutacji umieszcza się na tablicy informacyjnej w przedszkolu, na tablicach   ogłoszeń w miejscowościach należących do obwodu przedszkola, na stronie internetowej przedszkola oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział V.

Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

    1)   wniosek o przyjęcie do przedszkola – dziecka po raz pierwszy zapisywanego ,

    2)   deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej -  dziecka wcześniej uczęszczającego,

    2)  oświadczenia rodzica o spełnianiu kryteriów , o których mowa w rozdziale II pkt. 15 i  pkt. 16.

2. Dokumenty , o których mowa w pkt. 1 składa się do Dyrektora Przedszkola.

3. Komisja  ma  prawo  prosić o uzupełnienie wniosku o dane, które mogą mieć wpływ na wynik rekrutacji.

Rozdział VI.
Przepisy końcowe

1.  Ogłoszenie wyników rekrutacji podstawowej i uzupełniającej określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w Zarządzeniu.

2.   Po zakończeniu  rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola.

3. Kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszym Regulaminie Rekrutacji ustala Komisja Rekrutacyjna.

                                      

                                                                                                                                                             Marzena Kubin - dyrektor przedszkola

 

 

                                        

                                                                                            

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku 32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl