GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

Dyrektor Przedszkola ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2024/2025.

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 

od 01 do 15 marca 2024r.

Wnioski można pobierać w wejściu do przedszkola lub ze strony.

                                         

     Plakat     Terminy rekrutacji - tabela   Wniosek str.1    Wniosek str.2

                                                                    

 Wnioski prosimy składać w sekretariacie przedszkola

w godz. od 8⁰⁰– 15⁰⁰

w w/w terminie lub scan dokumentów przesłać na maila przedszkoletenczynek@op.pl

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku

 

Rozdział I.  Zasady ogólne rekrutacji

§ 1.

Zasady przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola w Tenczynku określają powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Uchwała nr XXIV/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Rozdział II.  Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 3.

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

§ 4

Terminy rekrutacji na każdy rok szkolny określa Burmistrz Gminy Krzeszowice w formie zarządzenia.

§ 5

1.Komisja dokonuje rekrutacji do przedszkola zgodnie z kryteriami  podstawowymi i dodatkowymi.

2.Kryteria podstawowe decydujące o pierwszeństwie przyjęcia to:

1)     wielodzietność rodziny kandydata,

2)     niepełnosprawność kandydata,

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, o przyjęciu decydują kryteria określone przez organ prowadzący (na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz kryterium dochodowe (określone na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

4. Kryteria dodatkowe wraz z odpowiadająca im liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa uchwała nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lutego 2017r. Uchwała dostępna jest na stronie internetowej przedszkola.

5. W przypadku kryteriów dodatkowych rodzice zobowiązani są je udokumentować składając:

   1/ zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub zaświadczenie potwierdzające odbywanie  studiów dziennych stacjonarnych,

    2/ oświadczenie rodzica dziecka zawierające klauzulę, o której mowa w art. 150 ust.6 Ustawy Prawo Oświatowe

    3/ postanowienie sądu o ustanowieniu dla rodziny kuratora,

   4/ zaświadczenie  wydane   przez   Ośrodek   Pomocy   Społecznej,   potwierdzające    objęcie  rodziny dziecka wsparciem asystenta rodziny.

6. Komisja  ma  prawo  prosić o uzupełnienie wniosku o dane, które mogą mieć wpływ  na wynik  rekrutacji.

§ 6

1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku osobiście lub scan dokumentów wysłać na maila przedszkola przedszkoletenczynek@op.pl 

2. Wniosek może być złożony maksymalnie do trzech przedszkoli.

§ 7

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Krzeszowice.

2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice przyjmowane są według kryteriów określonych przez organ prowadzący na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Krzeszowice możliwe jest jedynie po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców tejże gminy.

§ 8

1. W rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku.

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola przyjęte są na nowy rok szkolny po złożeniu deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.

Rozdział III. Skład Komisji Rekrutacyjnej

§ 9

1.  Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor w formie zarządzenia.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi minimum 3 członków Rady Pedagogicznej wybranych na posiedzeniu Rady.

2. Dodatkowo w Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć Przedstawiciel Organu Prowadzącego.

 

Rozdział IV. Zasady ogłaszania rekrutacji i jej wyników

 § 10

1. Rekrutację ogłasza Dyrektor Przedszkola.

2. Informacja o rekrutacji zamieszczona jest na tablicy w przedszkolu, na stronie internetowej www.przedszkoletenczynek.com ,     w mediach społecznościowych Facebook oraz w formie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Krzeszowice.             

§ 11

1.      Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej.

2.      Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.

3.      W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

4.      Od rozstrzygnięcia komisji rodzicom przysługuje prawo wniesienia odwołania do dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 12

1.   Wyniki rekrutacji ogłaszane są na tablicy informacyjnej w przedszkolu w terminach ustalonych    w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Krzeszowice.

2.   W  trakcie pandemii o wynikach rekrutacji rodzice zostają poinformowani indywidualnie   telefonicznie lub mailowo.

 
Rozdział V.  Przepisy końcowe

§ 13

Po zakończeniu rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§ 14

Dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzeszowice przyjmowane są według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez organ prowadzący. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Krzeszowice możliwe jest jedynie po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców tejże gminy.

Tenczynek, dnia 18 stycznia 2024r.

Podstawa prawna:

-       ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.),

-       rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

 

                         

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku 32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 12 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl