GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

 

REGULAMIN  DZIAŁALNOŚCI  RADY  RODZICÓW

w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku

 

 

I.  Postanowienia ogólne

     Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi  reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego  w Tenczynku.

 

II.  Cele i zadania

           Zadaniem Rady Rodziców jest:

1.      Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym  i dydaktycznym.

2.      Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki zaspokajania potrzeb dzieci.

3.      Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola, w tym:

a/ uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola,

          b/  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c/   opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

4.      Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady Rodziców.

 

III.  Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

1.         Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.

2.         Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.

3.         W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców.

4.         Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika i dwóch członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych grup.

5.         Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

6.         Osoby wymienione w ust. 3 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

7.         Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

- indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem  w pracach Rady,

- propozycji członków Rady Rodziców, rodziców lub dyrektora przedszkola.

      7.    Wszyscy członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

      8.  Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić  w drodze:

             -    złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

             -  odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po uprzednim  przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

IV.   Zadania członków Rady Rodziców

      Zadania Przewodniczącego Rady rodziców:

  1. Kierowanie całokształtem Rady Rodziców.
  2. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy.
  3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
  4. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

Prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców.

      Zadania Skarbnika rady Rodziców:

2.       Czuwanie nad prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.       Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady oraz kontrolowanie    ich prawidłowości.

4.       Składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac.

V.   Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

  1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
  2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustalają sami rodzice na zebraniu ogólnym rodziców lub w poszczególnych grupach.
  3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
  4. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone  na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia teatrzyków, koncertów, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci.
  5. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady zgodnie z ustalonym regulaminem.

VI.  Postanowienia końcowe

1.      Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Tenczynku z filią   w Zalasiu posługuje się pieczątką:

   RADA RODZICÓW    

Przedszkola Samorządowego

w Tenczynku

32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3

2.      Kadencja Rady Rodziców  trwa 2 lata.

3.      W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

4.      Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy związane   z działalnością Rady Rodziców.

5.      Decyzja o rozwiązaniu rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.

6.      Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu. Rady.

7.      Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

8.      Zebrania Rady powinny odbywać się co najmniej 1 raz na semestr  i powinna  w nich uczestniczyć co najmniej połowa członków.

9.      Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

11. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2008r                                        

                 Przewodniczący Rady Rodziców       Dyrektor Przedszkola - mgr Marzena Kubin

                      w imieniu całej Rady

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Szkolna 2; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl