GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTYODDZIAŁY ZALAS               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI  RADY  PEDAGOGICZNEJ

obowiązujący

w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku

   Rada Pedagogiczna uchwałą nr 6/PST/2015 z dnia  27 sierpnia 2015r.  zatwierdziła niniejszy Jednolity Tekst Regulaminu  po wprowadzonych zmianach.

 

I.  Postanowienia  wstępne

 

§ 1

 

1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku z oddziałami w Zalasiu.

 

      2.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

     3.  Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacją placówki.

 

II.  Skład i struktura Rady Pedagogicznej

 

§ 2

    1.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 

            a/   dyrektor przedszkola  jako przewodniczący,

 

            b/   nauczyciele przedszkola jako członkowie.

§ 3

 

    1.    W posiedzeniach rady w określonych punktach porządku tych zebrań mogą  uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, goście:

a/ przedstawiciele organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

        b/  przedstawiciele  poradni zdrowia, psychologiczno-pedagogicznej itp.,

c/  przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcz  lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej placówki,

d/  przedstawiciele rodziców danej grupy lub rady rodziców,

       e/  pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola,

       f/  inne osoby, jeśli rada uzna ich obecność za celową lub potrzebną.

 

III.            Cele, zadania i kompetencje

 

§ 4

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem współ kierującym  placówką, mającym na celu:

 

a/ dbanie o jakość placówki poprzez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w diagnozie jakości pracy przedszkola,

 

 b/ wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o  rozwoju dziecka.

 

§ 5

 

         Do podstawowych zadań Rady należy:

1.      Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jej analizowanie, ocenianie i wnioskowanie.

2.      Analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.

3.      Upowszechnienie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów.

4.      Organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

5.      Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian.

6.      Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków.

7.      Prowadzenie diagnozy poszczególnych dziedzin pracy placówki.

§ 6

       Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

           1 stanowiące,

           2/  opiniujące

           3/  wnioskodawcze.

§ 7

1.                  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie rocznych planów pracy,

2)   przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3)   podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w przedszkolu,

4)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, ( nie dotyczy uczniów objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym ),

5)   ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

6)   uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola  o charakterze wewnętrznym.

 

2.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

1)        opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,

2)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

3)        opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)        przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,

5)        opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych
w przedszkolu,

6)        wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

7)             delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

          na stanowisko dyrektora przedszkola.

 

8)        wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

9)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

10)    opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola,

11)    opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców.

 

3.      Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1)        występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze                             w przedszkolu,

2)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

3)        występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu,

4)        wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia,

5)        wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela,

6)        rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

 

IV.             Prawa i obowiązki przewodniczącego i członków rady

 

§ 8

         Rada pedagogiczna ma prawo do:

 

             1.   Występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji procesu nauczania i wychowania.

     2.  Wyznaczania swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 3.    Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w przedszkolu. W tych przypadkach organ prowadzący lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

4.   Do wysłuchania sprawozdania dyrektora przedszkola z wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych.

              5.      Wniesienia punktu do porządku obrad rady.

§ 9

 Przewodniczący Rady zobowiązany jest do:

 

1.    Przygotowania i prowadzenia zebrań Rady.

2.    Powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i porządku posiedzeń Rady, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę terminarzem jej spotkań.

3. Realizacji uchwał Rady  oraz  analizowania stopnia ich realizacji.

  4. Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego  przedszkola.

              5.  Dbania o autorytet Rady, ochrony praw i godności nauczycieli.

              6. Zapoznania Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

              7. Pobudzania nauczycieli do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.                           

               8.  Informowania na bieżąco o działalności placówki i jakości jej pracy.

8.      Przestawiania nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

                

§ 10

Każdy członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1.      Współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich   członków Rady.

2.     Systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

3. Przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola, zarządzeń Dyrektora     przedszkola  i  niniejszego regulaminu.

4.  Realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola oraz uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub wstrzymał się od głosu).

5.  Czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz jej zespołach, do których został powołany.

6.   Przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady.

7.   Składania przed Radą sprawozdań z wykonania nałożonych zadań.

8.         Nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

V.  Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

 

§ 11

 

       Zasady organizacyjne pracy Rady Pedagogicznej:

1.    Rada pracuje według zaplanowanego i zatwierdzonego porządku, zgodnie z planem   pracy   Rady   zawartym w  Planie   Rozwoju   Przedszkola oraz kalendarz danego roku szkolnego ustalony przez Dyrektora Przedszkola.

2.    Rada obraduje na zebraniach plenarnych oraz w powołanych przez siebie zespołach. Zespół, którego zadaniem jest przygotowanie materiałów lub analiza określonego problemu przedszkolnego, może powołać dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy.

3.    Zebrania Rady organizuje się poza zajęciami dydaktycznymi.

4.    Pracą zespołu powołanego przez Radę lub Dyrektora, kieruje przewodniczący wybrany przez jej członków.

    5. Przewodniczący zespołu informuje Radę o wynikach jej pracy formułując wnioski,  które zatwierdza Rada.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy Dyrektora Przedszkola,  organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

§ 12

1.      Obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.

2.       W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Przedszkola może zwolnić członka Rady z udziału w posiedzeniu.

3.      Za nieusprawiedliwioną nieobecność podczas posiedzenia Dyrektor Przedszkola może obniżyć dodatek motywacyjny.

4.      Dyrektor Przedszkola dwukrotnie w ciągu roku dokonuje analizy nieobecności nauczycieli podczas posiedzeń Rady.

 

VI.  Tryb podejmowania uchwał

 

§ 13

 

1.    Rada podejmuje uchwały w glosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów. Glosowanie nad sprawami osobowymi członków Rady odbywa się w sposób tajny.

2.   Wniosek może zgłosić każdy członek Rady, Przewodniczący rady lub osoba zaproszona na zebranie.

         3.  Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników i wychowanków przedszkola.

                        4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej niezgodnie  z obowiązującymi przepisami, o czym niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego placówkę jest ostateczna.

VII.  Sposób dokumentowania działalności i posiedzeń

 

§ 14

 

                  1.     Z zebrania Rady oraz zespołu sporządza się protokół, który w terminie  do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów Rady.

 

                  2.  Protokół podpisuje przewodniczący, protokolant oraz obecni członkowie Rady. Protokolant zobowiązany jest dopilnować tego faktu.

 

3.  Członkowie Rady zobowiązani są do 14 dni od sporządzenia protokołu do   zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu Rady. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

 

                  4.  Członkowie nieobecni na posiedzeniu podpisują się pod protokołem po jego  przeczytaniu.

 

§ 15

 

                     1.     Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej zespołów jest  księga  protokołów oraz dodatkowa, dołączona  dokumentacja.

 

                 2.     Zasznurowaną i opieczętowaną wraz z podpisem Dyrektora Przedszkola opatruje się numeracją stron.

 

                 3.  Księga protokołów może być udostępniona – tylko na terenie placówki - zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom Organu Prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny. Decyzja o udostępnieniu księgi protokołów innym osobom po podjęciu stosownej uchwały przez radę za zgodą dyrektora przedszkola.

 

VIII.  Postanowienia końcowe

      § 16

 

1.    Rada wybiera spośród swoich członków  przedstawicieli do reprezentowania jej na zewnątrz.

 

                  2.   Nauczyciele reprezentujący radę Pedagogiczną w innych organach lub zespołach są zobowiązani do reprezentowania na jej forum opinii uzyskanych podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej

§ 17

             W realizacji swych zadań rada współpracuje z funkcjonującym w placówce organem kolegialnym rodziców „Radą Rodziców”.

 

§ 18

                    Działalność rady pedagogicznej przedszkola jest zgodna z obowiązującym prawem.

 

§ 19

                     Zmiany w niniejszym regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla  podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

      § 20

 

          Regulamin wchodzi w życie z dniem  uchwalenia.

 

                                                                                                                          

                                                                                          Przewodniczący  Rady Pedagogicznej - Marzena Kubin dyr. przedszkola

                            

 

 

         

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Szkolna 2; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl