GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKTLINKI

 

 REGULAMIN

Przedszkola Samorządowego w Tenczynku

I.   Postanowienia wstępne.

1.   Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi złożenie w wyznaczonym terminie danego roku dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia i pozytywne rozpatrzenie komisji rekrutacyjnej. ( Szczegółowe zasady przyjęcia dziecka do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji obowiązujący w placówce).

2.   Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 17:00 Dzieci należy przyprowadzać  do godz. 8.30. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 9 godzin dziennie.

3.   W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest – wybrany przez nauczyciela -  program wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

4.    Wysokość opłaty ustala w formie uchwały Urząd Miejski w Krzeszowicach.

5.   Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka oraz upoważnione na piśmie przez nich inne osoby przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola osobiście i są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

6.   Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( np. stan po spożyciu alkoholu).

7.   O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami dziecka).

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie. W razie niemożności skontaktowania się z rodzicami, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji.

9.  Zastrzeżenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10.  Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci chorych lub z objawami choroby,  a nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka na zajęcia.

11. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia dyrektora przedszkola.

12.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i zabawki przynoszone przez dzieci do przedszkola.

13. Informacje o rezygnacji z przedszkola rodzic zobowiązany jest złożyć na piśmie.

14. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren przedszkola oraz ogrodu. Zwierzęta należy pozostawiać za ogrodzeniem przedszkola, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu osób wychodzących z placówki.

15.  Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola i obowiązujących regulaminów znajdują się na stronie internetowej placówki : www.przedszkoletenczynek.com

II.                Prawa Rodziców

1.     Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

Ø     Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

Ø     Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

Ø    Uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno- pedagogiczną;

Ø     Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;

Ø     Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola;

Ø     Wyboru spośród siebie reprezentacji, tzw. Rady Rodziców, której celem jest wspieranie przedszkola w kształceniu i wychowywaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców);

Ø     Umożliwienia przez przedszkole nauki religii tym wychowankom, których rodzice wyrażają takie życzenie na piśmie.

Ø     Umożliwienia przez przedszkole w miarę możliwości uczestnictwa ich dzieci w innych zajęciach np. j. angielski, rytmika, kurs tańca...  za dodatkową odpłatnością.

III.              Obowiązki Rodziców

Na Rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m. in. do :

●     Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

●     Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

●      Odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola;

●      Telefonicznego powiadomienia do godz. 8.00 w razie późniejszego przyprowadzenia dziecka; 

●     Natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka;

●      Uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonych przez Dyrektora terminach   i godzinach;

●      Czytania informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń, zamieszczanych w mailach rodziców i na stronie internetowej przedszkola.

IV.            Obowiązki Dziecka

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

     ●    Podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia  społecznego;

●   Przestrzegać zasady higieny osobistej;

●   Szanować wytwory innych dzieci.

●   Akceptować odmienność innych ludzi

●   Pomagać dorosłym i dzieciom.

V.               Prawa Dziecka

1.     Dziecko ma prawo do:

●     Podmiotowego i życzliwego traktowania;

●     Poszanowania jego godności osobistej;

●     Spokoju, gdy tego potrzebuje;

●     Akceptacji, takim jakie jest;

●     Własnego tempa rozwoju;

●     Kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

●     Zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

●     Snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;

●     Zdrowego i smacznego jedzenia;

●     Nauki, zgodnie z obowiązującym programem;

●     Regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Regulamin wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 23 października 2014r.

 

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Szkolna 2; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl