GŁÓWNAOFERTAMY TERAZHISTORIAKADRADOKUMENTY

               NOWOŚCIPRZYJACIELEPODZIĘKOWANIABUDOWA  PRZEDSZKOLAGALERIAKONTAKT

Patrz poniżej:  Odpłatność za przedszkole,   OFERTA PRZEDSZKOLA , Ramowy Rozkład dnia  ,  wizja-misja.

Przedszkole czynne jest

w godzinach

od 6.30 do 17.00

 

 

DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE SĄ DZIECI, KTÓRE W DANYM ROKU KALENDARZOWYM

 ( od I do XII ) SKOŃCZĄ 3 LATA oraz 4 i 5 i 6 LATKI.

W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH I W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC DYREKTOR MOŻE PRZYJĄĆ

DZIECKO 2,5 LETNIE.

UWAGA! Dziecko POWINNO sobie radzić z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi.

 

 WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 

Wyprawka Młodszego Przedszkolaka  Grupa I, II i III – 3 i 4 latki

- pantofle na rzepy z jasną podeszwą ( nie klapki)

- worek płócienny na pantofle

-  ubranko na przebranie – podkoszulek, bluzka, majtusie, spodenki, rajtuzki,  skarpetki itp. ( na wypadek różnych „przygód” w przedszkolu)

-chusteczki higieniczne w pudełku

-ryza papieru

- teczka z gumką na prace plastyczne

Dodatkowo Grupa I – 3 latki – na leżakowanie: duży cienki koc w poszwie, mała poduszka,  pidżamka i ulubiona przytulanka.

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane.

 

Wyprawka Starszego Przedszkolaka  Grupa IV, V, VI i VII – 5 i 6 latki

- pantofle na rzepy lub wiązane z jasną podeszwą ( nie klapki)

- worek płócienny na pantofle

- worek płócienny ze strojem gimnastycznym: podkoszulek, krótkie spodenki

-  ubranko na przebranie – podkoszulek, spodenki, itp.

- chusteczki higieniczne w pudełku

- ryza papieru

- teczka z gumką na prace plastyczne

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane.

 

 

8:45 - 9:20 - ŚNIADANIE

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE     

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu określa Ustawa o Systemie Oświaty

w myśl, której od 1 września 2022r. po waloryzacji stawka za godzinę ponad minimum programowe 

wynosi 1,14 zł.

  Dzieci 6 letnie są zwolnione z tej opłaty.

Koszt 3 posiłków wynosi  7,- zł dziennie.

(śniadanie 2,10 zł, obiad 3,20 zł,

 podwieczorek 1,70 zł)

O F E R T A    P R Z E D S Z K O L A

 OFERUJEMY: 

EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ OPARTĄ NA NAJNOWSZYCH PROGRAMACH PRZY STOSOWANIU NOWATORSKICH METOD PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

DZIAŁANIA NASZE WSPIERANE SĄ PRZEZ CIEKAWE PROJEKTY REALIZOWANE WSPÓLNIE

ZE STOWARZYSZENIEM PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU "TĘCZA MARZEŃ".

         zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez

wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską 

   ZAJĘCIA DODATKOWE w ramach zajęć przedszkolnych, płatne przez Gminę Krzeszowice

- JĘZYK ANGIELSKI I RYTMIKĘ Z UMUZYKALNIENIEM

oraz NA ŻYCZENIE RODZICÓW PO GODZINACH PRZEZ NICH ZADEKLAROWANYCH  prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w tym:   

ZAJĘCIA PLASTYCZNE, ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ SZTUK WALKI KUNG FU, TANIEC TOWARZYSKI,  ZUMBĘ,  AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ "MAM TALENT",  GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,  ROBOTYKĘ, WYJAZDY NA BASEN oraz TEATRZYKI I WIELE WYCIECZEK EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH

 i Innych ciekawych zajęć przy wsparciu partnerów ze środowiska lokalnego  np. zajęcia z żywymi zwierzętami, biblioteczne w Bibliotece Publicznej, z p. leśniczym, ze strażakami, z ratownikiem, z żołnierzem...

 

         

możliwość uczestnictwa w niekonwencjonalnych imprezach: wyjazdy do teatru, kina, Filharmonii,

wycieczki plenerowe, zwiedzanie muzeów i skansenów, różnorodne konkursy z nagrodami, aukcje prac dzieci, galerie prac artystycznych dzieci, zajęcia ceramiczne wraz z rodzicami

zapraszanie krakowskich artystów oraz stałych gości w tym m.in.

Teatrzyk „Skrzat” , muzyków z  Filharmonii Krakowskiej oraz lokalnych artystów ludowych.        

     dodatkowo organizujemy tygodniowe  WYJAZDY na "ZIELONE PRZEDSZKOLE" w piękne miejsca w Polsce ( w góry i nad morze), w Góry do Zawoi Markowej z samymi starszymi dziećmi oraz nad morze z dziećmi i rodzicami

    

      Morze Bałtyckie - Władysławowo         i           Góry-  Zawoja Markowa

Ponadto organizujemy wiele spacerów i wycieczek – rozwijając zainteresowania dziecka i wzbogacając  

 jego wiedzę o otaczającym świecie.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

( posiłki ze względu na dużą liczbę 175 dzieci odbywają się w dwóch turach )

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.”.

6:30  -  8:30   Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne  funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane.

 8:30  -  8:45 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Czynności higieniczno  – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:45 - 9:20 - ŚNIADANIE

8:45  -  9:20  ŚNIADANIE

9:20  -  11:30 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  zgodne z wybranym programem  wychowania przedszkolnego  oraz gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

11:30 -11:45 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

                   11:45  -12:30 OBIAD                   

  12:10  -  14:00 - leżakowanie (grupy najmłodsze)

12:30  -  13:30   Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
 - zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
                   - praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.

13:30 -13:45  Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. 13:45  -  14:30 - PODWIECZOREK

 14:30  -  16:30  Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

 WIZJA PRZEDSZKOLA

„Dziecko radosnym twórcą” 

Razem  tworzymy przedszkole, które jest miejscem: - wszechstronnego rozwoju dziecka, - rozwijania jego pasji i uzdolnień, - wspólnej, bezpiecznej zabawy,  -  radosnej, różnorodnej twórczości dziecięcej . 

 MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

1.       Nasze przedszkole jako przedszkole artystyczne zapewnia wszechstronny przez  

          formy zabawowe rozwój wszystkim  naszym wychowankom.

2.      Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

3.      Zapewnienia każdemu dziecku opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

4.      Każde dziecko traktuje podmiotowo i tworzy warunki do rozwijania jego 

          indywidualnych pasji, zainteresowań i uzdolnień.

5.      Wspiera dzieci z deficytami poprzez zorganizowane, różnorodne  formy pomocy 

          psychologiczno-pedagogicznej  i specjalistycznej.

6.      Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie  

         przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

7.      Tworzy zasady partnerskiej współpracy wychowawczej i edukacyjnej dzieci,    

         nauczycieli i rodziców, przy wsparciu środowiska zewnętrznego.

8.      Rozwija ekspresję twórczą dzieci w różnych sferach oraz ich uzdolnienia

         artystyczne.

9.      Daje możliwość wychowankom obcowania z różnymi rodzajami twórczości 

         artystycznej z uwzględnieniem sztuki  muzycznej, plastycznej, literackiej i teatralnej.

10.    Dzięki kreatywnej radzie pedagogicznej, która wymienia się doświadczeniami oraz  

         stale doskonali zawodowo

        stwarzając optymalne warunki dla rozwoju wychowanków.

W trakcie edukacji przedszkolnej obok wspaniałej zabawy dzieci zdobywają nowe wiadomości i   rozwijają swoje zainteresowania w zakresie :

■   rozwoju mowy i myślenia, ■   pojęć matematycznych  ■   zajęć przyrodniczo – badawczych  ■   tańca, muzyki, plastyki i techniki  ■  gimnastyki sportowej, aerobiku diagnozującego  ■  tworząc prawdziwe, dziecięce dzieła artystyczne

      Ponadto, mając wspaniałe warunki lokalowe jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje zajęć dodatkowych i  innych form  pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

WYNIKI EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU W STYCZNIU 2012R.

PRZEZ WIZYTATORÓW KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE 

- SZCZEGÓŁOWY RAPORT

patrz Przedszkole Samorządowe w Tenczynku

 

       Wymaganie i poziom jego spełniania :

poziom A oznacza bardzo wysoki stopień spełnienia wymagania,

poziom B oznacza wysoki poziom spełnienia wymagania.

 

Obszar: Efekty

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności - B       

 Dzieci są aktywne -  A     

Respektowane są normy społeczne -  A

Obszar: Procesy    

Przedszkole ma koncepcję pracy -  B   

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego   - A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany  -  B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli  -  A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych -  A

 

Obszar: Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju   - A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola  -  B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego  -       

Rodzice są partnerami  -   A

Obszar: Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach -  A

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny A

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie  -  A

 

Raport z ewaluacji: Przedszkole Samorządowe w Tenczynku 35 / 36

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku  32-067 Tenczynek, ul. Wł. Reymonta 3; tel/fax: 012 2821717   przedszkoletenczynek@op.pl